Våra hägn


Mossen, cirka 1,0 hektar
Vårt minsta hägn lämpar sig bäst för unghundar och första möte med vildsvin. Hägnet består av 40 årig granskog med delvis undervegitation av löv, plan mark med dike i ena kanten.


Diket, cirka 2,5 hektar

Nästa steg, lite större och svårare. Medelålders skog med delvis tätare undervegitation. Ett större dike går genom hägnet.


Berget, cirka 4,5 hektar

Hägnet är lämpat för en mer ruttenerad hund, då kontakten med hundföraren blir mer begränsad. Ena delen består av tallskog med en bergkulle i mitten och bra sikt, medan övriga delen består av täta ungskogar.


Ravinen, cirka 8,0 hektar

Flersiktad skog och delvis kupperad terräng med täta ungskogar och bergbrant mot blöt mosse.

© Älgsjöns Vilthägn Handelsbolag